Symposium 2012 – Ottawa

2012 Spiritual Leadership SymposiumTime/Location: May 18 to 20, 2012 – Ottawa – Ontario

Theme: Spiritual Leadership Symposium

Highlights:

Annual General Meeting: